สโมสรฯ ชลบุรีร่วมจัดกิจกรรมคริสต์มาสจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2019

คริสเตียนจังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดงานคริสต์มาสจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2019 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เปิดกิจกรรม คริสต์มาสจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2019 โดยมีนายมนูศักดิ์ กลิ่นดี รองประธานคณะกรรมการคริสเตียนจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ และ ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย เป็นผู้นำอธิษฐานอวยพรการจัดงานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีร่วมกับคณะกรรมการคริสเตียนจังหวัดชลบุรีดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “คริสต์มาสจังหวัดชลบุรี” ประจำปีขึ้นในปีนี้กำหนดจัดงานในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการรำลึกถึงการเสด็จมาประสูติของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นองค์พระศาสดาของศาสนาคริสต์ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมใจแห่งความเชื่อ ความศรัทธาของคริสตศาสนิกชนทั่วโลก เพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมในท้องถิ่น ผ่านการแสดงและการขับร้อง สนับสนุนเยาวชน ในคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆ ของจังหวัดชลบุรี ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกความสามารถด้านการดนตรีและการแสดงเพื่อนำคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่สอนว่า ให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง มาประพฤติปฏิบัติผ่านกิจกรรมในงาน เพื่อให้คริสตชนและคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี ได้มีส่วนร่วมในการทำความดี ทำประโยชน์ให้แก่บุคคลและชุมชนผ่านกิจกรรมในงาน สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกซุ้มกิจกรรมจากคริสตจักรท้องถิ่น การแสดงดนตรีและการแสดงของเยาวชนในคริสตจักรท้องถิ่น และกิจกรรมการร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล การแสดงของศิลปินนักร้อง อาทิ แอน นันทนา โบ ไทอั้มคิงดอม ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ และอีกหลายคนที่มาร่วมมอบความสุขในงานครั้ง ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยจังหวัดชลบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากคริสตจักรต่าง ๆ สโมสรธุรกิจคริสเตียนชลบุรี และบริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่ได้ร่วมกันสนับสนุน และเกิดเป็นกิจกรรมนี้ขึ้นมา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th